News‎ > ‎

Iran- ایران

posted Apr 13, 2010, 2:39 AM by Molook Khavidi

دعوتنامه ENO  برای روز درختکاری


روز بین المللی تنوع زیستی

21 May    2010  و 31 اردیبهشت 1389

سال 2010 سال تنوع زیستی

تنوع زیستی= زندگی


از کلیه دانش آموزان مدارس (دبستان-راهنمایی-دبیرستان) و گروههای حامی محیط زیست دعوت می شود برای درختکاری تحت عنوان "تنوع زیستی و توسعه پایدار" مشارکت نمایند.


150 کشور در ظهر 21 May(31 اردیبهشت)اقدام به درختکاری مکنند.

اولین درخت در اقیانوسیه کاشته می شود و به دنبال تابش خورشید در آسیا،اروپا ،افریقا و امریکا درختکاری انجام میشود.

زمین حول محور خود می چرخد و درختان جدید در خانه های خود کاشته خواهند شد.


پروژهEno  از سال 2000 فعال است 5000مدرسه از  بیش از  150کشور در آن مشارکت دارند.

·        Eno مدرسه ی جهانی است که برای ارتقای دانش محیط زیستی ،دانش آموزان را در فعالیتهایی در طول سال درگیر می سازد.

·        رده سنی : 5 تا 18 سال

·        سایت مرتبط: http://eno.joensuu.fi

 

Comments